Umowa kupna – sprzedaży, nie licząc wystawianych faktur, jest najpowszechniejszą formą przeniesienia własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Na jej podstawie sprzedający zobowiązuje się wydania kupującemu przedmiotu umowy, a nabywca ma obowiązek uiszczenia należności (wg ceny sprzedaży) i odebrania tej rzeczy. Zobaczmy, kiedy sporządzić ją w kancelarii notarialnej z pomocą notariusza?

 

Umowa kupna – sprzedaży jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego, jest to umowa wzajemna, zobowiązująca.

 

Sposoby zawarcia umowy sprzedaży i elementy obowiązkowe umowy

 

Umowa sprzedaży może być przeprowadzona w trybie:

 

  • przyjęcia oferty złożonej przez drugą stronę umowy (zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego),

 

  • negocjacji,

 

  • w drodze aukcji lub przetargu.

 

Aby umowa kupna – sprzedaży była ważna z punktu widzenia prawa, musi zawierać kilka podstawowych elementów, a mianowicie jasno określać:

 

  • ·datę i miejsce zawarcia umowy,

 

  • strony umowy – mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną.

 

  • przedmiot sprzedaży – mogą nim być tylko rzeczy, energia, prawa majątkowe oraz zespoły rzeczy i praw dopuszczone do obiegu.

 

  • Przedmiot umowy sprzedaży powinien być szczegółowo określony i opisany, by jego identyfikacja nie budziła żadnych wątpliwości.

 

  • cenę – sprzedaż zawsze jest odpłatna. Brak ceny w umowie sprzedaży oznacza zmianę jej formy prawnej na umowę darowizny. W przypadku ekwiwalentu innego niż pieniężny, umowa sprzedaży staje się z automatu umową zamiany. Należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej

 

  • podpisy stron.

 

Umowa kupna – sprzedaży nieruchomości zawsze u notariusza

 

W przypadku rzeczy wartościowych, o szczególnym znaczeniu warto skorzystać podczas spisywania umowy sprzedaży z pomocy doświadczonej kancelarii notarialnej jak, chociażby Kancelaria Notarialna Jadwigi Dorocińskiej. Pomoc notariusza pozwoli uniknąć nieporozumień i dopilnować wszelkich istotnych spraw z punktu widzenia przeniesienia praw własności. Umowami, które bezwzględnie należy sporządzić przy pomocy notariusza, w formie aktu notarialnego są umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

 

W przypadku sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości, czy też umowy o przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w formie innej niż akt notarialny, umowa będzie nieważna. Sporządzenie tego typu umów w tzw. formie zwykłej pisemnej, nie wywoła skutku w postaci przeniesienia prawa na nabywcę.

 

Kontakt z kancelarią notarialną w przypadku chęci zakupu mieszkania to również zabezpieczenie interesu kupującego w przypadku, gdy np. sprzedawany lokal jest wynajmowany, bądź znaleźliśmy idealne mieszkanie przed formalnościami związanymi z kredytem hipotecznym. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest spisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, która w określonych w umowie warunkach i czasie zostanie zastąpiona umową przyrzeczoną. Umowa przedwstępna u notariusza pozwala dochodzić swych praw (wydania nieruchomości, opuszczenia jej przez dotychczasowych lokatorów, odstąpienia od niej bez żadnych konsekwencji), również na drodze sądowej.