Umowa kupna – sprzedaży, nie licząc wystawianych faktur, jest najpowszechniejszą formą przeniesienia własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Na jej podstawie sprzedający zobowiązuje się wydania kupującemu przedmiotu umowy, a nabywca ma obowiązek uiszczenia należności (wg ceny sprzedaży) i odebrania tej rzeczy. Zobaczmy, kiedy sporządzić ją w kancelarii notarialnej z pomocą notariusza?

 

Umowa kupna – sprzedaży jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego, jest to umowa wzajemna, zobowiązująca.

 

Sposoby zawarcia umowy sprzedaży i elementy obowiązkowe umowy

 

Umowa sprzedaży może być przeprowadzona w trybie:

 

 • przyjęcia oferty złożonej przez drugą stronę umowy (zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego),

 

 • negocjacji,

 

 • w drodze aukcji lub przetargu.

 

Aby umowa kupna – sprzedaży była ważna z punktu widzenia prawa, musi zawierać kilka podstawowych elementów, a mianowicie jasno określać:

 

 • ·datę i miejsce zawarcia umowy,

 

 • strony umowy – mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną.

 

 • przedmiot sprzedaży – mogą nim być tylko rzeczy, energia, prawa majątkowe oraz zespoły rzeczy i praw dopuszczone do obiegu.

 

 • Przedmiot umowy sprzedaży powinien być szczegółowo określony i opisany, by jego identyfikacja nie budziła żadnych wątpliwości.

 

 • cenę – sprzedaż zawsze jest odpłatna. Brak ceny w umowie sprzedaży oznacza zmianę jej formy prawnej na umowę darowizny. W przypadku ekwiwalentu innego niż pieniężny, umowa sprzedaży staje się z automatu umową zamiany. Należność może być uregulowana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej

 

 • podpisy stron.

 

Umowa kupna – sprzedaży nieruchomości zawsze u notariusza

 

W przypadku rzeczy wartościowych, o szczególnym znaczeniu warto skorzystać podczas spisywania umowy sprzedaży z pomocy doświadczonej kancelarii notarialnej jak, chociażby Kancelaria Notarialna Jadwigi Dorocińskiej. Pomoc notariusza pozwoli uniknąć nieporozumień i dopilnować wszelkich istotnych spraw z punktu widzenia przeniesienia praw własności. Umowami, które bezwzględnie należy sporządzić przy pomocy notariusza, w formie aktu notarialnego są umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

 

W przypadku sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości, czy też umowy o przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w formie innej niż akt notarialny, umowa będzie nieważna. Sporządzenie tego typu umów w tzw. formie zwykłej pisemnej, nie wywoła skutku w postaci przeniesienia prawa na nabywcę.

 

Kontakt z kancelarią notarialną w przypadku chęci zakupu mieszkania to również zabezpieczenie interesu kupującego w przypadku, gdy np. sprzedawany lokal jest wynajmowany, bądź znaleźliśmy idealne mieszkanie przed formalnościami związanymi z kredytem hipotecznym. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest spisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, która w określonych w umowie warunkach i czasie zostanie zastąpiona umową przyrzeczoną. Umowa przedwstępna u notariusza pozwala dochodzić swych praw (wydania nieruchomości, opuszczenia jej przez dotychczasowych lokatorów, odstąpienia od niej bez żadnych konsekwencji), również na drodze sądowej.

Akt notarialny jest dokumentem o charakterze urzędowym stanowiącym potwierdzenie czynności prawnej, takiej jak sprzedaż nieruchomości czy przekazanie darowizny. Sporządzenie aktu notarialnego, czym zajmuje się notariusz, może być dobrowolne lub wynikać z przepisów prawa. Warto wiedzieć, że oryginalny akt notarialny nigdy nie trafia do rąk zainteresowanych stron, które uzyskują jedynie odpisy. Czym one są, kiedy się przydają i jak je otrzymać?

Czym jest odpis aktu notarialnego?

W sporządzaniu aktu notarialnego uczestniczy notariusz, który odpowiedzialny jest za przechowywanie oryginalnego dokumentu. W praktyce oznacza to, że po odczytaniu treści aktu i złożeniu podpisów, strony biorące udział w danej czynności prawnej nie dostają oryginału sporządzonego dokumentu – ten pozostaje bowiem w kancelarii. To właśnie na notariuszu spoczywa obowiązek przechowywania oryginalnego aktu notarialnego przez okres dziesięciu lat od jego sporządzenia. Z kolei klienci kancelarii otrzymują do rąk własnych odpisy aktu notarialnego. Odpis jest dosłownym odwzorowaniem oryginału – zawiera więc dokładnie taką samą treść. Czy zatem różni się od zwykłej kopii? Różnica polega na tym, iż odpis ma taką samą moc prawną jak oryginał, a to dzięki temu, że jest poświadczony notarialnie. W tym celu odpis powinien zawierać przede wszystkim podpis oraz pieczęć notariusza, a także informacje o dacie jego wydania oraz dane osób, które go otrzymały. Warto w tym miejscu rozróżnić odpis, który stanowi powtórzenie treści dokumentu, od wyciągu, gdzie trafia jedynie wybrana część informacji z oryginału.

Jak otrzymać odpis aktu notarialnego?

Odpis aktu notarialnego otrzymują strony zaraz po jego sporządzeniu. Zajmują się tym kancelarie notarialne, w tym Notariusz Jadwiga Dorocińska. Jednakże istnieją sytuacje, w którym trzeba ponownie ubiegać się o otrzymanie takiego dokumentu. Może się tak zdarzyć, gdy z jakichś powodów – np. na skutek zgubienia, kradzieży czy zniszczenia – straciliśmy odpis otrzymany przy sporządzaniu aktu notarialnego. Poza tym odpisy aktów notarialnych mogą przydać się przy okazji załatwiania różnego rodzaju formalności, np. w urzędach, bankach czy innych instytucjach. W takiej sytuacji warto przypomnieć sobie, ile lat temu sporządzono akt notarialny, co decyduje o miejscu przechowywania oryginału.

Odpis może zostać bowiem sporządzony jedynie na podstawie oryginalnego dokumentu. Notariusze mają obowiązek przechowywania aktów do dziesięciu lat i przez ten czas, chcąc uzyskać odpis dokumentu, należy zwrócić się do konkretnej kancelarii, w której zawarto umowę. Po tym czasie oryginały trafiają do archiwów wieczystoksięgowych, zatem chcąc uzyskać odpis, konieczne będzie udanie się do odpowiedniego sądu rejonowego. Warto przy tym pamiętać, że taki odpis mogą uzyskać jedynie strony umowy lub osoby upoważnione do tego, które wymienione zostały w danym akcie notarialnym.

Troska o przyszłość i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego dzieciom często spędza sen z powiek ich rodzicom czy dziadkom. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, kiedy stosunki w rodzinie są napięte. Aby móc być spokojnym o los swoich krewnych, wystarczy udać się do notariusza. To tam można spisać testament, który stanie się niepodważalnym oświadczeniem woli testatora.

Co trzeba zrobić, aby sporządzić testament przed notariuszem?

Sporządzenie testamentu przed notariuszem jest bardzo proste. Na wizytę trzeba zazwyczaj umówić się nieco wcześniej. Nie można zapomnieć o zabraniu ze sobą ważnego dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego lub paszportu.

W przypadku osób chorych, które nie mogą osobiście udać się do kancelarii notarialnej, spisanie testamentu może odbyć się w szpitalu albo w domu. Jeżeli testatorem jest osoba ciężko chora i istnieje podejrzenie, że nie jest w pełni świadoma, potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jej stan umysłowy umożliwia podejmowanie samodzielnych decyzji.

Testament sporządzony przed notariuszem – jaką może mieć treść ?

Najprostszym testamentem jest ten, w którym testator do całości spadku powołuje przyszłego spadkobiercę (wskazaną osobę)Może on także rozdysponować cały swój majątek na kilku spadkobierców w udziałach wyrażonych w ułamkach.

Bardziej skomplikowaną treść ma testament zawierający zapis windykacyjny lub testament zawierający wydziedziczenie. W pierwszym z nich testator zapisuje wskazanym osobom (zapisobiercom windykacyjnym) konkretną rzecz lub prawo, na przykład nieruchomość czy udziały w spółce – ten testament musi być sporządzony w formie aktu notarialnego.„W testamencie zawierającym wydziedziczenie, spadkodawca, w razie wystąpienia przesłanek wskazanych w kodeksie cywilnym, może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, przy czym z zasady nie wydziedzicza się osób małoletnich” – wyjaśnia Notariusz Jadwiga Dorocińska

Praktycznym rozwiązaniem jest testament z tak zwanym podstawieniem. Podstawienie powoduje, że jeżeli wskazany spadkobierca nie będzie mógł lub nie będzie chciał dziedziczyć po spadkodawcy, to jego miejsce zajmie inna, wskazana przez testatora osoba.

Obecnie polskie prawo pozwala na przejście sprawy podziału majątku różnymi drogami. Mowa o zniesieniu współwłasności i wyznaczeniu przypadającej części nieruchomości, ruchomości, aktywów itd. na drodze sądowej, podczas postepowania rozwodowego, lub po jego zakończeniu. Coraz częściej jednak, w trosce o prawidłowe relacje byłych małżonków i dobro potomstwa, podział majątku odbywa się w kancelarii notarialnej.

Dlaczego podział majątku wspólnego u notariusza jest opłacalny?

Podział majątku u notariusza jest opłacalny z wielu względów. Przede wszystkim sporządzana umowa o podział majątku, jest dobrowolna, co powoduje, że obie strony muszą dojść do porozumienia o obopólnych korzyściach. Droga notarialna, pozwala zatem uniknąć niezadowolenia z rozstrzygnięć sądu. Warto wiedzieć, że to również sposób na podział majątku, który jest znacznie prostszy, tańszy (np. brak konieczności uzyskiwania opinii biegłych) oraz szybszy. Pozwala on również na uniknięcie eskalacji konfliktu, a także na odpowiednie zadbanie o interesy wspólnego potomstwa. Jedyną przeciwnością jest jednak to, aby obie strony doszły – jak już wspomniano – do porozumienia. Tu często przydają się kompetencje psychologiczne notariuszy, którzy potrafią ostudzić emocje, przy podpisywaniu odpowiedniej umowy. Pierwszym etapem, powinno być zatem spotkanie w kancelarii notarialnej, w celu określenia kosztów sporządzenia aktów notarialnych (często dotyczą one również ksiąg wieczystych, w związku z przekazaniem nieruchomości), wszystkich postanowień byłych współmałżonków, a także skutków prawnych, wykonania danej czynności notarialnej.

Umowny podział majątku

Umowny podział majątku u notariusza, zawsze sporządzany jest w formie aktu notarialnego. To zaś powoduje, że dane strony są od momentu poświadczenia dokumentu, zobowiązane do wywiązania się z jego postanowień. Te powinny zakładać między innymi sposoby podziału majątku, oświadczenia o przeniesienie udziałów, czy też informacje dotyczące spłat lub dopłat oraz terminów płatności. Ważne jest zatem to, aby umowa o podział majątku była bardzo precyzyjnie skonstruowana, co pozwoli uniknąć w przyszłość roszczeń i poważniejszych, sądowych konfliktów. Obopólne korzyści można bowiem uzyskać tylko dzięki stworzeniu precyzyjnej listy tego, co trafia ze wspólnie zgromadzonych zasobów do stron. Olbrzymim profesjonalizmem przy całym tymże procesem, a także pomocą w ustalaniu postanowień, wyróżnia się m.in. Kancelaria notarialna Jadwigi Dorocińskiej, którą można znaleźć w Bytomiu. To tam również warto zgłaszać się w przypadku sporządzaniu innych aktów notarialnych – np. poświadczenia dziedziczenia, czy umów deweloperskich.

Zakup nieruchomości, wynajem lokalu użytkowego czy mieszkania, dokumentacja związana z przekazaniem swojego mienia, w postaci testamentu – wszystkie te czynnośc/i potrzebują prawego poświadczenia, aby uzyskać pewność posiadania danego dobra. Pełna radość z pozyskania własnego mieszkania, czy przekazanego dobra, może być rozpoczęta dopiero w momencie podpisania koniecznych dokumentów. Niezbędna jest tutaj pomoc specjalisty, który dzięki swoim kwalifikacjom udzieli właściwej pomocy, a jednocześnie zapewni o prawidłowości stworzonych dokumentów.

 

Istota ważności dokumentów

 

Akt notarialny stanowi najważniejsze poświadczenie o zakupionej nieruchomości. Moment jego podpisu jest jednym z najważniejszych na całym etapie zakupu danego mienia. W momencie podpisania dokumentu osoby stają się prawnymi właścicielami mieszkania. Co jeszcze oznacza jego podpis? Właściciele mieszkania stają się jednocześnie członkami nowej wspólnoty mieszkaniowej. Od tego momentu mogą również decydować o sprawach związanych z działaniami poruszanymi na osiedlu. Kancelaria notarialna Jadwigi Dorocińskiej przeprowadzi swoich klientów i przyszłych właścicieli czy najemców przez proces niezbędnych formalności. Obecność i pomoc specjalistów, to w tym przypadku niezbędna konieczność.

Dodatkowe, szczególne moce

 

Akty notarialne to nie jedyne dokumenty, które aby uzyskały swoją pełnoprawną moc, muszą zostać podpisane przez wykwalifikowanego specjalistę. Notariusz pomaga również w formalnościach związanych z testamentem i ostatnią wolą poszczególnych osób. Prawo spadkowe, to często niezwykle skomplikowane uregulowania, przez które czynności notarialne mogą zostać rozwleczone w czasie. W kancelarii notarialnej możliwe jest jednak pozyskanie dokumentów potwierdzających prawo do dziedziczenia danego dobra przekazanego przez przodka, członka rodziny, czy przyjaciela. Notariusz to również osoba, która dokonuje odczytu sporządzonego testamentu przy koniecznych świadkach.  Jest on więc głosem przekazującym bliskim życzenia zmarłej osoby. Dzięki pomocy notariusza możliwe jest uniknięcie sporów i przyspieszenie całej procedury. Notariusz jest również osobą, która może ostatnią wolę danej osoby spisać i nadać jej mocy prawnej. Dzięki Czemu możliwe jest uniknięcie wszelkich późniejszych nieporozumień. Dodatkowo w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących tego, w jaki sposób i które elementy są dziedziczone i przekazywane razem ze spadkiem, kancelaria notarialna w szczegółowy sposób może wytłumaczyć zainteresowanym cały proces.

Spisanie testamentu pozwala na rozwianie wielu wątpliwości związanych ze spadkiem po śmierci właściciela wszelkiego majątku. Najbezpieczniejszym sposobem na jego spisanie, jest udanie się do kancelarii notarialnej. Dzięki temu otrzyma się dokument, który ma szczególnie wysoki stopień domniemania autentyczności i zgodności z prawdą. Czy wobec tego warto spisać testament notarialny?

Czym jest testament notarialny?

Testament notarialny to dokument, który jest spisywany w formie aktu notarialnego. Nie musi być pisany odręcznie przez testatora. Wystarczy, że złoży on pod treścią swój podpis. W dzisiejszych czasach jest to jedna z popularniejszych form spisywania testamentu, gdyż daje poczucie bezpieczeństwa. Akt notarialny stanowi dokument urzędowy. Właściwie sporządzona treść jest gwarancją ważności testamentu. Jego profesjonalnym spisaniem zajmie się między innymi Kancelaria Notarialna Jadwigi Dorocińskiej, która znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim.

Zalety testamentu notarialnego:

 • Gwarancja – akt notarialny daje silne i niepodważalne podstawy prawne.
 • Brak ryzyka zniszczenia lub zgubienia – testamenty notarialne są bezpiecznie przechowywane w kancelarii minimum 10 lat od momentu sporządzenia, zaś po tym okresie przekazywane są do archiwum Sądu właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej, w której był spisywany.  W razie potrzeby mogą zostać szybko i sprawnie odnalezione.
 • Profesjonalizm – notariusz jest osobą bezstronną, posiadającą wiedzę jak prawidłowo spisać testament.

O czym warto wiedzieć?

Żeby spisać testament, należy mieć przy sobie właściwe dokumenty. W Polsce jest to dowód tożsamości, który zawiera dane osoby spisującej testament. Potrzebne będą również dane spadkobierców. Warto także pamiętać, że w każdej chwili testament można zmienić lub odwołać. W przypadku testamentów sporządzanych w formie aktu notarialnego, najbezpieczniej jest dany testament odwołać i spisać nowy lub pozostawić dziedziczenie ustawowe.

Możemy rozróżnić kilka rodzajów testamentów notarialnych:

 • Testament zwykły – powołujący do całości spadku jednego lub kilku spadkobierców
 • Testament z zapisem lub poleceniem – można zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis) lub nałożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie)
 • Testament z zapisem windykacyjnym – można postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (z chwilą śmierci testatora)
 • Testament negatywny – wyłączenie danej osoby ze spadkobrania

Osoby pominięte w testamencie, a będące spadkobiercami ustawowymi w linii małżonek, dzieci, rodzeństwo mają prawo do zachowku.

Notariusz to osoba z uprawnieniami, do której musimy zgłosić się w wielu sytuacjach. Tym, co wyróżnia notariusza, jest fakt, że wykonywane przez niego czynności (np. przygotowywany akt notarialny) mają charakter dokumentu urzędowego. W jakich sytuacjach należy zgłosić się do notariusza? Jakie ma on uprawnienia? Odpowiedzi na te pytania poznacie, czytając nasz artykuł.

Notariusz – co warto o nim wiedzieć?

Notariuszem nazywamy prawnika, który został powołany przez Ministra Sprawiedliwości. Notariusza obejmuje ochrona przysługująca funkcjonariuszom publicznym. Wszystkie czynności notarialne i sposób ich wykonywania zostały uwzględnione w przepisach ustawy prawo o notariacie. Większość z nich musi, poza wyjątkowymi sytuacjami, być realizowana w kancelarii notarialnej. Notariusz dba o to, by dokumenty były zgodne z przepisami, co pozwala uniknąć późniejszych konfliktów stron. Do obowiązków notariusza należy między innymi sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów czeków i weksli, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Notariusz wykonuje też na prośbę klienta projekty aktów notarialnych, a także przyjmuje wartościowe rzeczy na przechowanie – na przykład dokumenty lub pieniądze. Praca notariusza jest niezwykle odpowiedzialna. Musi być on osobą cieszącą się ogromnym zaufaniem, taką jak notariusz Jadwiga Dorocińska z Tomaszowa Mazowieckiego

Jakie dokumenty powinny mieć formę aktu notarialnego?

Wiele ważnych dokumentów, zwłaszcza związanych z nieruchomościami, powinniśmy podpisywać w formie aktu notarialnego. Jakie dokumenty muszą być spisywane u notariusza? Przede wszystkim pełnomocnictwa uprawniające do dokonywania czynności prawnych, dla których wymagana jest forma aktu notarialnego. Poza tym w formie aktu notarialnego spisujemy umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy o oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu służebności mieszkania. U notariusza załatwiamy także wszelkiego rodzaju sprawy spadkowe, umowy spółek, a także sprawy związane z testamentem. To oczywiście tylko kilka wybranych czynności prawnych załatwianych u notariusza. Jest ich znacznie więcej – warto też pamiętać, że nawet zwykłą umowę możemy podpisać w formie aktu notarialnego, kiedy chcemy mieć pewność, że notariusz sprawdzi dokumenty przedstawiane przez wszystkie strony umowy.

Jak wybrać dobrego notariusza?

W przypadku notariusza ogromne znaczenie odgrywa zaufanie, jakim go darzymy. Dlatego warto dłużej zastanowić się nad wyborem dobrego notariusza, zorientować się, jakie kancelarie działają na naszym rynku i która z nich cieszy się największym zaufaniem wśród swoich klientów.

Wizyta w kancelarii notarialnej to w wielu przypadkach obowiązek, który jest określany przez prawo. Dzięki sporządzonym przez notariusza aktom, interesy obu stron są kompleksowo zabezpieczone – jest to zapewnione poprzez moc prawną wykonanych w taki sposób dokumentów. W formie aktu notarialnego sporządza się wiele typów dokumentów – w jakich sytuacjach jest to konieczne?

Sprawy związane z nieruchomościami

W formie aktu notarialnego najczęściej sporządza się poszczególne dokumenty, które związane są z nieruchomościami. Zalicza się do nich przede wszystkim umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości. Ten akt notarialny sporządza się w kancelarii w przypadku sprzedaży poszczególnych obiektów czy działek, co jest konieczne ze względu na wartość tego typu transakcji. Zabezpieczane są one kompleksowo dzięki mocy prawnej sporządzonego przez notariusza dokumentu, dając tym samym gwarancję realizacji założeń znajdujących się w umowie zarówno sprzedającemu, jak i kupującemu.

Chociaż ustanowienie testamentu w formie aktu notarialnego jest możliwe, to jednak nie jest to czynność wymagana przez prawo. Obowiązkowe jest jednak sporządzanie w takiej postaci umowy o dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość. Przygotowaniem tego typu aktu notarialnego zajmie się kancelaria prowadzona przez Jadwigę Dorocińską z Tomaszowa Mazowieckiego Notariusz jest też w stanie nadać moc prawną umowie o przedłużenie wieczystego użytkowania, a także umowie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Wiele typów aktów notarialnych

Akty notarialne nie muszą jednak dotyczyć wyłącznie nieruchomości. W takiej formie sporządzone musi być m.in. oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny. Nieodpłatne ofiarowanie poszczególnych korzyści obdarowanemu realizowane jest w ramach umowy nazwanej prawa cywilnego, dlatego musi być ona przygotowana przez notariusza w formie aktu notarialnego. Jego sporządzenie jest niezbędne również w sytuacji zrzeczenia się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego.

Takie działanie zapobiega możliwości odziedziczenia w ramach spadku długów, które zostały przez spadkodawcę zaciągnięte. Jego zobowiązania nie przechodzą w takim wypadku na spadkobiercę ustawowego, co pozwala uniknąć nierzadko sporych kosztów związanych z koniecznością spłacenia pożyczek i nie tylko. W formie aktu notarialnego sporządza się też umowę spółki komandytowej, ale również statut takiej spółki. Wizyta w kancelarii notarialnej jest zatem niezbędna w wielu sytuacjach, o czym należy pamiętać. Warto w tym zakresie postawić na doświadczonego notariusza, który sporządzi akt notarialny w sposób właściwy.

Czym zajmują się notariusze?

Czym zajmują się notariusze?

Wszystkie zagadnienia regulujące działalność notariuszy opisuje ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. Jest w niej mowa o tym, do sporządzania jakich umów i przeprowadzania jakich czynności są oni umocowani. Przed wejściem w życie tej ustawy większością spraw, z którymi obecnie można udać się do notariusza, zajmował się sąd. Jaki jest więc zakres usług świadczonych obecnie przez notariuszy?

Umowy kupna i sprzedaży nieruchomości

Aby umowa sprzedaży nieruchomości miała moc prawną, musi być sporządzona przez notariusza. Dba on o to, aby transakcja była bezpieczna, a żadna ze stron nie była poszkodowana. W tym celu wymaga on dostarczenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Następnie ją weryfikuje i sprawdza stan prawny przedmiotu takiej umowy. Notariusz zawsze zawiera w akcie notarialnym informacje, czy na danej nieruchomości ciążą hipoteki, egzekucje komornicze czy inne ograniczone prawa rzeczowe.

Notariusz sporządza umowy kupna mieszkań, domów, niezabudowanych nieruchomości. Tylko on jest umocowany również do tego, aby spisywać umowy sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Notariusze mogą przeprowadzać postępowanie spadkowe. W tym celu otwierają testament, przyjmują oświadczania o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a następnie sporządzają protokół dziedziczenia. Postępowanie kończy się zawsze wydaniem Aktu Poświadczenia Dziedziczenia. Przed notariuszem można również sporządzić testament czy wydziedziczyć niegodnego spadku członka rodziny.

Po przeprowadzonym postępowaniu spadkowym spadkobiercy mogą zlecić notariuszowi napisanie umowy o dział spadku.

„Postępowaniem spadkowym, a także działem spadku zajmują się też sądy. Jednak termin oczekiwania na rozprawę jest bardzo długi, a sprawa może toczyć się wiele miesięcy. Natomiast notariusz przeprowadza postępowanie spadkowe najczęściej w czasie jednej wizyty” – mówi specjalista z Kancelarii Notarialnej Jadwiga Dorocińska

Prawo rodzinne

U notariusza można sporządzić umowę małżeńską, która wyłącza w związku małżeński ustrój ustawowej wspólności majątkowej lub ją przywraca. Kancelaria notarialna jest też właściwym miejscem, jeżeli małżonkowie chcą podzielić swój majątek. Mogą to zrobić w czasie trwania małżeństwa lub po rozwodzie. W tym drugim przypadku notariusz będzie wymagał przedłożenia mu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód.

Prawo handlowe

Notariusz może sporządzić umowę zawiązującą spółkę jawną, komandytową, partnerską. Protokołuje on także zebrania zarządu, rad nadzorczych czy zgromadzenia wspólników. Może sporządzić umowę potwierdzającą wniesienie aportu do spółki.

Notariusz jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Jego głównym zadaniem jest uwierzytelnianie dokumentów, przygotowywanie aktów notarialnych oraz sporządzanie protokołów, odpisów i wyciągów. Bez podpisu notariusza nie da się doprowadzić do końca wielu spraw, takich jak chociażby kupno mieszkania. Sprawdźcie w jakich sytuacjach trzeba skorzystać z pomocy notariusza.

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik, który otrzymał od ministra sprawiedliwości uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Notariusza nie uznaje się ani za urzędnika, ani za państwowego funkcjonariusza, ale uznawany jest za osobę publicznego zaufania. Oznacza to, że w swojej pracy musi on przestrzegać aktualnych przepisów prawa i jest zobowiązany do pełnej bezstronności i dochowywania tajemnicy zawodowej.

Notariusz pracuje w kancelarii notarialnej, jednak są pewne wyjątki, w których czynności notarialnych może on dopełnić poza miejscem swojej pracy.

Kiedy trzeba udać się do kancelarii notarialnej?

Do kancelarii notarialnej prędzej czy później uda się każdy. Notariusza odwiedzić muszą osoby kupujące lub sprzedające działkę bądź nieruchomość. U notariusza spisuje się też testament i uzyskuje kopię aktów. Warto wiedzieć, że dokumenty bez podpisu i pieczęci notariusza nie mają mocy prawnej, zatem nie będą uznawane ani w sądach, ani w urzędach – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Notarialną Jadwigii Dorocińskiej.

Notariusz zajmuje się nie tylko sporządzaniem aktów notarialnych – jego kompetencje są o wiele większe. Mimo wszystko, to akty notarialne najczęściej sprowadzają nas do wizyt w jego kancelarii. Stanowią one zabezpieczenie wtedy, gdy chcemy kupić nieruchomość, podarować ją lub zrzec się praw do niej. Poza tym, notariusz może poświadczyć pełnomocnictwo, spisać nasz testament lub odwołać ten już sporządzony. Małżonkowie mogą udać się do notariusza również w celu wyłączenia małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Wizyta u notariusza – jakie dokumenty zabrać ze sobą?

Kiedy wybieracie się do notariusza musicie pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. W każdej sytuacji, bez względu na rodzaj sprawy z jaką przychodzicie, musicie mieć ze sobą dowód osobisty, na podstawie którego notariusz będzie mógł potwierdzić waszą tożsamość. Jeśli do kancelarii notarialnej udajecie się w celu spisania intercyzy, przydatny może być odpis aktu małżeństwa.

 

To tylko kilka przykładów spraw, z którymi należy udać się do notariusza. O pozostałych uprawnieniach i obowiązkach notariuszy możecie przeczytać w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.